คลินิกเวชกรรม สจล.
คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทร 02-329-8143 (สายตรง)
02-329-8000 ต่อ 3633, 3634
โทรสาร 02-329-8143

KMITL Clinic, Faculty of Medicine,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

 Tel 02-329-8143
02-329-8000 ext. 3633, 3634
Fax 02-329-8143

โฆษณา